GGD

Elk kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in Nederland moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De inspecteur kinderopvang van de GGD controleert of het kindercentrum zich aan deze eisen houdt.

Wat doet de inspecteur? De GGD-inspecteur kinderopvang bezoekt het kindercentrum jaarlijks om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Daarnaast kan de GGD een extra inspectie uitvoeren, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van ouders. De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van:

* de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
* observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan;
* gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
* een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.

De inspecteur controleert daarnaast of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’) Ook bekijkt de inspecteur of er wordt voldaan aan de bepaling van het maximale aantal kinderen dat een beroepskracht mag opvangen.

De GGD-inspecties worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het is de gemeente die, in overleg met de inspecteur, bepaalt óf en zo ja welke sancties worden opgelegd aan een kindercentrum dat niet aan de
kwaliteitseisen voldoet.

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Dit wordt zowel naar het kindercentrum als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien. Hieronder treft u een link naar
het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) met daarop de meest recente GGD-rapporten van kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje.

download GGD rapport hier